ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Предлагаме съставянето на целия пакет от документи, касаещи трудовите  правоотношения при всеки наш КЛИЕНТ. Тези услуги включват/не изчерпателно/:

  • - Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.

  • - Поддържане на индивидуално досие

  • - Съставяне на ведомости за работните заплати и сметки за изплатени суми по извънтрудови правоотношения

  • - Изготвяне на платежни документи за дължимите осигурителни и данъчни задължения

  • - Представителство пред НОИ във връзка с провеждането на ревизии и/или за заверка на трудовия стаж